Slide background

WITAMY

Slide background

WITAMY

Slide background

WITAMY

Slide background

WITAMY

Slide background

WITAMY

O NAS

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

CYTAT MIESIĄCA

"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich.
Bądź sobą."

O SZKOLE

Szkoła zapewnia

twórczą, przyjazną i bezpieczną atmosferę
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
zaspokojenie indywidualnych potrzeb
osiąganie jak najlepszych wyników w nauce oraz rozwoju swoich zainteresowań i zdolności
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
ciekawe imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne
pomoc pedagoga szkolnego
pomoc logopedy
pomoc doradcy zawodowego
pomoc przedmedyczną
bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, zestawy multimedialne
nowoczesne pracownie komputerowe
bardzo dobra bazę sportową
bogaty księgozbiór biblioteki
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
stołówkę szkolną
świetlicę szkolną
nauka na jedną zamianę
system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
teren szkoły ogrodzony, usytuowany w oddaleniu od ruchliwych dróg

Wyposażenie klas
Sprzęt szkolny
dostosowany
o grup wiekowych
Pomoce dydaktyczne
Właściwa realizacja
podstawy programowej
Grupy wiekowe
Klasy 1-3
Klasy 4-8
Zajęcia na świetlicy
Opieka nad uczniami
Wycieczki szkolne
Wzbogacanie zajęć
o wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze,
wyjazdy do kin i teatrów
Zajęcia szkolne
Oferta zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych

NAUCZYCIELE

KADRA SP6

kompetentna (w swojej dziedzinie),
pełna chęci do pracy, cierpliwa, życzliwa i pogodna,
z zaangażowaniem i widocznymi rezultatami pracująca dla uczniów,
jest akceptowana przez uczniów i ich rodziców,
wnosi coś od siebie do zespołu i respektuje to, co wnoszą inni

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność dydaktyczna

Co

Głównymi celami szkoły jest: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie ich naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; ukierunkowanie uczniów ku wartościom.

Ośmioletnia szkoła podzielona jest na dwa etapy: klasy I–III i IV–VIII.
Pierwszy etap – klasy I–III przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Drugi etap - klasy IV-VIII przeznaczone dla dzieci w wieku 10–15 lat.

Pierwszy etap – klasy I–III.
Zajęcia odbywają się w formie edukacji wczesnoszkolnej, czyli bez podziału na przedmioty, a ich prowadzenie powierza się jednemu nauczycielowi-wychowawcy, naukę języka obcego, edukację muzyczną, edukację plastyczną, edukację informatyczną i wychowanie fizyczne można powierzyć nauczycielowi-specjaliście. O uczestnictwie dziecka w zajęciach religii decydują jego rodzice.
Drugi etap – klasy IV-VIII.
Kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów, których prowadzenie powierza się nauczycielom–specjalistom przedmiotowym. Jeden z nauczycieli uczących dany oddział klasowy pełni funkcję wychowawcy. Przedmioty obowiązkowe realizowane na tym etapie to: język polski, język angielski, drugi język niemiecki (VII-VIII), matematyka, przyroda (IV), biologia (V-VIII), geografia (V-VIII), fizyka (VII-VIII), chemia (VII-VIII), historia, muzyka (IV-VII), plastyka (IV-VII), technika (IV-VI), informatyka, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe (VII-VIII), wiedza o społeczeństwie (VIII) i edukacja dla bezpieczeństwa (VIII). Przedmiotami nieobowiązkowymi są: religia lub etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie (od klasy V). O uczestnictwie dziecka w zajęciach decydują jego rodzice.

Działalność wychowawcza

Co

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej; psychicznej; społecznej; aksjologicznej. Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki: profilaktyka uniwersalna; profilaktyka selektywna; profilaktyka wskazująca.

Klasy I-III
Klasy IV-VIII

Propozycje tematyczne programu wychowawczo-profilaktycznego:
1.Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej.
2.Budowanie świadomości i przynależności narodowej.
3.Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole.
4.Współpraca z rodzicami.
5.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
6.Samobójstwa i zachowania autoagresywne.
7.Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy.
8.Wychowanie do wartości.
9.Zdrowy tryb życia.
10.Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych.
11.Nienaruszalność cielesna i przeciwdziałanie wykorzystaniu dzieci.
12.Cyberprzemoc.
13.Środki psychoaktywne.
14.Prawidłowe relacje rodzinne, a rozbite rodziny, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie.
15.Doradztwo zawodowe.
16. Pomoc materialna.

Działaloność opiekuńcza

Co

Szkoła realizując zadania w dziedzinie kształcenia i wychowania równolegle rozwija działalność opiekuńczą, zmierzającą do zapewnienia dzieciom sprzyjających warunków życia, rozwoju i wychowania. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły przejawia się w następujących kierunkach:
w odniesieniu do dziecka: zapewnienie bezpieczeństwa osobistego w szkole, ochrona zdrowia dziecka, niesienie pierwszej pomocy, zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego, zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych, roztaczanie opieki nad dzieckiem w czasie pracy zawodowej rodziców, organizowanie dzieciom czasu wolnego (zapewnienie właściwych styczności z wartościami kulturowymi, ograniczanie styczności ze zjawiskami patologicznymi);
w odniesieniu do rodziny dziecka: udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych w rodzinie, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;
w odniesieniu do środowiska zamieszkania: podnoszenie poziomu kultury pedagogicznej społeczności lokalnej, zwalczanie negatywnych zjawisk, aspołecznych zachowań oraz wszelkiej patologii.

Klasy I–III
Klasy IV-VIII
Rodzice/prawni opiekunowie
Środowisko lokalne

W ramach działalności opiekuńczej szkoła:
organizuje dożywianie dla dzieci i młodzieży
organizuje zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży
organizuje czas wolny dzieciomi młodzieży
Zadania te szkoła realizuje przez prowadzenie: świetlicy, biblioteki, czytelni, różnych kół zainteresowań, poradnictwo wychowawczo-zawodowe, organizacje uczniowskie, różne formy pracy kulturalnej, współpracę ze środowiskiem lokalnym, inspirowanie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pozaszkolne placówki oświatowe, kluby sportowe, obozy i kolonie letnie, wycieczki.

Działalość Sportowa

Co

W naszej szkole zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji. Codzienna porcja ćwiczeń fizycznych to recepta na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój młodych organizmów. To również najlepszy sposób na rozładowanie energii oraz doskonałą zabawę. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznają szereg dyscyplin sportowych, uczą się pracy zespołowej, poznają smak zwycięstwa oraz gorycz porażki. To wszystko składa się na ich wszechstronny rozwój psychomotoryczny. Dzieci uczą się zaradności, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu "fair play".

Klasy I–III
Klasy IV-VIII

Wychowanie fizyczne realizowane jest w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz w ramach zajęć UKS "Szóstka".

Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna

Co

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym; rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Klasy I–III
Klasy IV-VIII
Rodzice/prawni opiekunowie
Nauczyciele

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; porad i konsultacji; warsztatów.

Aktualności

KONTAKT

Adres

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Łysogórska 25
39-200 Debica

sekretariat@sp6debica.pl

146969171

Nasza lokalizacja